Beter Besparen Logo

Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN BETER BESPAREN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Beter Besparen: afhankelijk van de besloten vennootschap die deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing verklaart, J.H. Renes B.V. dan wel Beter Besparen B.V., beide in voorkomende gevallen gebruikers van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Gerstakker 33, 8091 NC te Wezep respectievelijk Linie 588, 7325 DZ te Apeldoorn.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Beter Besparen een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de Klant als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Leverancier: de leverancier van producten of diensten met wie de Klant een overeenkomst sluit of een bestaande overeenkomst wijzigt teneinde de beoogde besparing die uit het Advies voortvloeit, te realiseren, dan wel de leverancier van de Klant waarop de overige dienstverlening van Beter Besparen betrekking heeft.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Beter Besparen en de Klant tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Beter Besparen zich jegens de Klant heeft verbonden tot het verlenen van Advies, de uitvoering van Bemiddeling, de terugvraag van energiebelasting bij de Belastingdienst, de aanvraag bij de Belastingdienst van de “Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen”, overige dienstverlening en/of de levering van producten.
 6. Advies: in het kader van de Overeenkomst door Beter Besparen aan de Klant te verstrekken advies met betrekking tot besparingsmogelijkheden voor de Klant ten aanzien van bijvoorbeeld gas, elektriciteit, telefonie, abonnementen, verzekeringen, pensioenen, hypotheken, etc.
 7. Bemiddeling: elke inspanning van Beter Besparen om tussen de Klant en de Leverancier een overeenkomst tot stand te doen komen of een bestaande overeenkomst tussen de Klant en de Leverancier te doen wijzigen, teneinde de beoogde besparing te realiseren. Onder bemiddeling kan eveneens worden verstaan: het als gevolmachtigde van de Klant door Beter Besparen terugvragen bij de Belastingdienst van door de Klant teveel betaalde energiebelasting of het aanvragen bij de Belastingdienst van de “Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beter Besparen en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn evenwel niet van toepassing op de situatie waarin Beter Besparen vrijblijvend adviseert soortgelijke diensten als die van Beter Besparen af te nemen van een derde en ter zake waarvan Beter Besparen geen tegenprestatie bedingt van de partij die hij als zodanig adviseert. Van een dergelijke situatie is bijvoorbeeld sprake wanneer Beter Besparen attendeert op de mogelijkheid tot het verkleinen en/of verlichten van een meter op basis van een piekmeting, teneinde te besparen op de netwerkkosten, welke piekmeting en de daaraan verbonden diensten, op verzoek van de partij die Beter Besparen ter zake adviseert, worden verricht door een derde. In dat kader sluit de door Beter Besparen geadviseerde partij desgewenst een overeenkomst met een derde die piekmeting en de daaraan verbonden diensten verricht, onder de door deze derde gehanteerde voorwaarden. Ter zake de totstandkoming en uitvoering van laatstbedoelde overeenkomsten aanvaardt Beter Besparen dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 5. Indien de Klant de Overeenkomst (mede) aangaat namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, is hij naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voorvloeiende verplichtingen.
 6. Beter Besparen is steeds gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan door hem in te schakelen derden, onverminderd zijn verplichting tot de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst.

ARTIKEL 3. | OVER ADVIES EN BEMIDDELING

 1. Beter Besparen richt zich op Advies en Bemiddeling ten aanzien van allerlei besparingsmogelijkheden, bijvoorbeeld met betrekking tot energie, telefonie, verzekeringen, pensioenen, hypotheken en abonnementen. De Bemiddeling is erop gericht dat Beter Besparen tussen de Klant en de Leverancier een overeenkomst tot stand doet brengen of een bestaande overeenkomst tussen de Klant en de Leverancier doet wijzigen, doch uitsluitend met uitdrukkelijke instemming van de Klant. Beter Besparen is een onafhankelijke partij en is nimmer gelieerd aan welke Leverancier dan ook. Beter Besparen verkrijgt geen rechtstreekse provisie of andersoortige beloning van Leveranciers. Zodoende kan Beter Besparen de Klant op maat gemaakt Advies, mede gebaseerd op zijn klantprofiel, voorstellen.
 2. Beter Besparen kan in een voorkomend geval voorts als gevolmachtigde van de Klant optreden bij de terugvraag van door de Klant teveel betaalde energiebelasting of het aanvragen van de “Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen. In geval van een aanvraag van de “Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen”, machtigt de Klant Beter Besparen om de tegemoetkoming namens de Klant aan te vragen bij de Belastingdienst. De Klant dient daarvoor de contracthouder van de blokaansluiting te zijn. In geval van een terugvraag van teveel betaalde energiebelasting machtigt de Klant Beter Besparen schriftelijk om het formulier Verzoek Teruggaaf Energiebelasting namens hem in te vullen en de ter zake eventueel met de Belastingdienst te voeren correspondentie te verzorgen.

ARTIKEL 4. | HET AANBOD

 1. Elk aanbod van Beter Besparen is vrijblijvend. Beter Besparen is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
 2. Aan een aanbod van Beter Besparen dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, alsmede aan een aanbod van Beter Besparen dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Klant geen rechten ontlenen.
 3. Een aanbod van Beter Besparen geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

ARTIKEL 5. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OVEREENKOMSTEN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE

 1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op een zogenoemde Overeenkomst buiten de verkoopruimte, waaronder wordt verstaan: een Overeenkomst tot dienstverlening tussen Beter Besparen en een Consument die:
  1. a)  wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Beter Besparen en de Consument op een andere plaats dan de verkoopruimte van Beter Besparen of waarvoor door de Consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden;
  2. b)  wordt gesloten in de verkoopruimte van Beter Besparen of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de Consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van Beter Besparen is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Beter Besparen en de Consument; of
  3. c)  wordt gesloten tijdens een excursie die door Beter Besparen is georganiseerd met als doel of effect de promotie en de verkoop van diensten aan de Consument.
 2. Onderverkoopruimtealsbedoeldinhetvorigelidwordtverstaan:iedereonverplaatsbareruimtevoordetailhandelwaarBeter Besparen op permanente basis zijn activiteiten uitoefent, of iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Beter Besparen gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent.
 3. DebepalingenvanditartikelgeldennietindiendeverbintenisvandeConsumenttotbetalingaanBeterBesparentenhoogste € 50,– bedraagt.
 4. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst buiten de verkoopruimte tot 14 dagen na totstandkoming van die Overeenkomst, zonder opgave van redenen ontbinden.
 5. De Consument komt het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige lid niet toe:
  a) na nakoming van de Overeenkomst door Beter Besparen, indien:
  de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Beter Besparen de Overeenkomst is nagekomen;

  b) een Overeenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 6. De Consument kan de Overeenkomst buiten de verkoopruimte ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Beter Besparen aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Beter Besparen. Zo spoedig mogelijk nadat Beter Besparen in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst buiten de verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Beter Besparen de ontbinding van de Overeenkomst buiten de verkoopruimte onverwijld per e-mail bevestigen.
 7. Indien tijdens de bedenktijd als bedoeld in lid 4 reeds diensten door BeterBesparen worden verleend, geschiedt dit slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Consument. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een zodanig verzoek, is de Consument Beter Besparen een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Beter Besparen is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding. Het bedrag dat de Consument is verschuldigd wordt vastgesteld op grond van een redelijke verhouding tot het totaalbedrag dat de Consument verschuldigd zou zijn als de Overeenkomst buiten de verkoopruimte niet was ontbonden. Als de totale prijs excessief is, wordt het door de Consument verschuldigde bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst buiten de verkoopruimte. Indien de Consument in het kader van de Overeenkomst buiten de verkoopruimte uitsluitend een betaling zou zijn verschuldigd op basis van “no cure no pay”, geldt dat de Consument geen betaling aan Beter Besparen is verschuldigd indien de Overeenkomst buiten de verkoopruimte binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 4 door de Consument wordt ontbonden voordat de situatie van “cure” is ingetreden. Indien de situatie van “cure” daarentegen is ingetreden voordat de Consument van zijn recht van ontbinding gebruik maakt, is de Consument het volledige overeengekomen bedrag aan Beter Besparen verschuldigd, e.e.a. met die strekking dat de Consument niet op kwijtschelding van de overeengekomen vergoeding aanspraak maakt indien en voor zover de Consument voordeel behaalt uit de vóór uitoefening van het recht van ontbinding reeds door Beter Besparen verleende diensten.

ARTIKEL 6. | INHOUD VAN ADVIES EN BEMIDDELING BIJ BESPARINGSMOGELIJKHEDEN

 1. De adviesopdracht komt tot stand op het moment dat Beter Besparen in opdracht van de Klant de besparingsmogelijkheden van de Klant gaat onderzoeken. Het Advies wordt verstrekt op basis van “no cure no pay”. Uitsluitend indien de Klant aan Beter Besparen, op welke wijze dan ook, verklaart dat hij het Advies wil doen realiseren en Beter Besparen vervolgens verklaart deze opdracht te aanvaarden, is de Klant de provisie verschuldigd als bedoeld in de leden 6 en 7 van dit artikel, doch niet eerder dan dat de Bemiddeling is gerealiseerd en aan de voorwaarden van lid 6 en 7 van dit artikel is voldaan.
 2. De Bemiddeling wordt geacht te zijn gerealiseerd indien:
  de Leverancier uitdrukkelijk heeft verklaard de Klant te accepteren;
  uit een andere handeling van de Leverancier blijkt dat de Klant door hem wordt/is geaccepteerd, dan wel;
  de Leverancier uitdrukkelijk heeft verklaard de bestaande overeenkomst tussen de Klant en de Leverancier in het voordeel van de Klant te wijzigen.
   
 3. BeterBesparen voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in de Klant op maat gemaakt Advies, mede gebaseerd op zijn klantprofiel, voor te stellen. Beter Besparen is echter nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de omstandigheid dat zich op enig moment een betere besparingsmogelijkheid voordoet.
 4. Beter Besparen zal de Klant uitsluitend voor de betreffende (te wijzigen) dienst of het betreffende product aanmelden bij de Leverancier. Indien de in de vorige zin bedoelde aanmelding door de Leverancier wordt geaccepteerd, komt tussen de Klant en de Leverancier een bindende overeenkomst tot stand. Door opdracht te geven aan Beter Besparen om hem bij de Leverancier aan te melden, machtigt de Klant Beter Besparen een overeenkomst tot stand te doen brengen tussen de Klant en de Leverancier. Beter Besparen draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor tekortkomingen van de Leverancier in verband met de laatstbedoelde overeenkomst. Beter Besparen is, behoudens het bepaalde in het overige van dit lid, op generlei wijze betrokken bij de overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant.
 5. Indien tussen de Klant en de Leverancier binnen een jaar na het door Beter Besparen verstrekte Advies alsnog een overeenkomst tot stand komt welke betrekking heeft op dat Advies, wordt geacht dat deze overeenkomst het gevolg is van de inspanningen van Beter Besparen en is de Klant aan Beter Besparen de provisie verschuldigd als bedoeld in de volgende leden van dit artikel.
 6. In het kader van de Bemiddeling als bedoeld in dit artikel is de Klant Beter Besparen provisie verschuldigd op het moment dat de (gewijzigde) overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant tot stand komt. Indien ten aanzien van die overeenkomst een bedenktijd geldt, is de provisie niet eerder verschuldigd dan nadat de bedenktijd is verstreken en de Klant van deze bedenktijd geen gebruik heeft gemaakt.
 7. De provisie als bedoeld in het vorige lid betreft een percentage van de te realiseren besparing gedurende de contractperiode, met een minimum van € 75 incl. btw voor Consumenten en 75 excl. btw voor zakelijke Klanten. Dit percentage wordt, voordat de Bemiddeling wordt gerealiseerd, schriftelijk of per e-mail met de Klant overeengekomen. V oor vervolgbesparingen/-inkopen kunnen andere prijsafspraken gelden.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is voor de hoogte van de te realiseren besparing bepalend de door Beter Besparen schriftelijk of langs elektronische weg aan de Klant medegedeelde besparing die hij bij de desbetreffende Leverancier kan realiseren.

ARTIKEL 7. | MACHTIGING TOT TERUGGAAF ENERGIEBELASTING

 1. De Overeenkomst die voorziet in de machtiging tot teruggaaf van energiebelasting, komt tot stand door ondertekening door de Klant van het door Beter Besparen aangeboden machtigingsformulier en het schriftelijke aanbod van Beter Besparen. De Overeenkomst als bedoeld in de vorige zin wordt uitgevoerd op basis van “no cure no pay”.
 2. In geval de Klant volgens de Belastingdienst in aanmerking komt voor een teruggaaf, is de Klant Beter Besparen 30% van de betreffende teruggaaf als bemiddelingskosten verschuldigd. Van een toekenning van een teruggaaf, wordt Beter Besparen schriftelijk in kennis gesteld door de Belastingdienst. In geval de Klant btw-plichtig is, brengt Beter Besparen btw in rekening over de 30% bemiddelingskosten berekend over de teruggaaf.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, machtigt de Klant Beter Besparen niet tot het incasseren van zijn teruggaafvordering op de Belastingdienst. Partijen kunnen overeenkomen dat de Klant Beter Besparen machtigt jaarafrekeningen van de Klant bij zijn energieleverancier op te vragen, bij gebreke waarvan de Klant dient in te staan voor de beschikbaarstelling van deze bescheiden aan Beter Besparen.
 4. De Belastingdienst verrekent de vorderingen die de Klant op haar heeft mogelijk met vorderingen die de Belastingdienst (nog) op de Klant heeft. Ook in geval van verrekening dient de Klant de provisie als bedoeld in lid 2 te voldoen als ware de teruggaaf door de Belastingdienst niet verrekend, maar overgeboekt op de bank- of girorekening van de Klant.
 5. Beter Besparen heeft geen invloed op de toekenning van de eventuele teruggaaf van energiebelasting door de Belastingdienst; de Belastingdienst kent de teruggaaf toe aan de (rechts)persoon op wiens naam de energienota is geregistreerd, ongeacht of derden, zoals huurders of eigenaren, hebben bijgedragen in de betaalde energiebelasting waarop de teruggaaf betrekking heeft. De Klant vrijwaart Beter Besparen van alle aanspraken van deze derden ter zake.

ARTIKEL 8. | MACHTIGING TOT AANVRAAG “TIJDELIJKE TEGEMOETKOMING BLOKAANSLUITINGEN

 1. De Overeenkomst die voorziet in de machtiging tot aanvraag Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingenwordt uitgevoerd op basis van “no cure no pay”. Dat betekent dat als er geen tegemoetkoming is, de klant geen vergoeding verschuldigd is aan Beter Besparen. Is er wel een tegemoetkoming dan geldt artikel 8.2.
 2. In geval de Klant volgens de Belastingdienst in aanmerking komt voor de tegemoetkoming als bedoeld in het vorige lid en de tegemoetkoming aan de Klant is uitgekeerd, is de Klant Beter Besparen per wooneenheid € 25,– exclusief btw als provisie verschuldigd, met een minimum van € 250,– exclusief btw per blokaansluiting. In geval de tegemoetkoming is toegekend voor een blokaansluiting van zowel warmte als elektra, is de Klant het vermelde bedrag tweemaal verschuldigd. Van een toekenning van de tegemoetkoming, wordt Beter Besparen in kennis gesteld door de Belastingdienst.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, machtigt de Klant Beter Besparen niet tot het incasseren van zijn tegemoetkomingsvordering op de Belastingdienst.
 4. De Belastingdienst verrekent de vorderingen die de Klant op haar heeft mogelijk met vorderingen die de Belastingdienst (nog) op de Klant heeft. Ook in geval van verrekening dient de Klant de provisie als bedoeld in lid 2 te voldoen als ware de tegemoetkoming door de Belastingdienst niet verrekend, maar overgeboekt op de bank- of girorekening van de Klant.
 5. Beter Besparen heeft geen invloed op de toekenning van de eventuele tegemoetkoming door de Belastingdienst; de Belastingdienst kent de tegemoetkoming toe aan de (rechts)persoon op wiens naam de blokaansluiting is geregistreerd, ongeacht of derden, zoals huurders, eigenaren of oud-bewoners, hebben bijgedragen in de betaalde energieprijzen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft. De wijze van verdeling of uitkering van de tegemoetkoming is dan ook de verantwoordelijkheid van de Klant. Het volledige toegekende bedrag van de tegemoetkoming (met uitzondering van de door de overheid vastgestelde 8,62 euro per wooneenheid voor gas en elektra die de overheid geeft aan de contracthouder voor gas en elektra voor het regelen van de aanvraag en verdeling van de tegemoetkoming) behoort toe te komen aan de bewoners van de blokaansluiting; het is niet de bedoeling dat de vergoeding die aan Beter Besparen toekomt, hierop in mindering wordt gebracht. De belastingdienst kan controleren of de subsidie juist is toegekend en verdeeld onder de (oud) bewoners. Beter Besparen is niet aansprakelijk voor enige schade die hier mogelijk uit voortvloeit. Uitzoekwerk hieromtrent valt buiten de opdracht. Ook de bewaarplicht van de administratie omtrent (de verdeling van) de subsidie en het eventueel opsporen van oud-bewoners die recht hebben op de tegemoetkoming, is de verantwoordelijkheid van de Klant. Klant vrijwaart Beter Besparen van alle aanspraken van deze derden ter zake het bepaalde in dit lid.

ARTIKEL 9. | OVERIGE DIENSTEN

1. Voor zover zij niet reeds bij Advies of Bemiddeling zijn inbegrepen, kan Beter Besparen naast Advies en Bemiddeling onder meer de volgende diensten verlenen:

 • het controleren van de eindafrekening van de laatste Leverancier
 • het controleren van de overeenkomst tussen de Klant en de nieuwe Leverancier;
 • het controleren van de maandelijks door de Klant te betalen voorschotten aan de Leverancier;
 • het berekenen van het financiële voordeel dat de Klant mogelijk kan behalen bij een ander type meter;
 • het voeren van correspondentie namens de Klant met de Leverancier als de Klant onduidelijkheden ervaart rond de
 • overstap; het controleren en aanpassen van het gecontracteerd vermogen van een aansluiting bij netbeheerders.

2. Voor de diensten als bedoeld in lid 1, alsmede eventuele overige niet in deze voorwaarden genoemde diensten, is de Klant een vaste prijs per dienst of per samengestelde dienst verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Beter Besparen voert de diensten als bedoeld in dit artikel uit naar beste inzicht en vermogen. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid is Beter Besparen echter nimmer aansprakelijk voor enig nadeel of andere schade die de Klant in het kader van deze dienstverlening lijdt.

ARTIKEL 10. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

1. De Klant is verplicht Beter Besparen tijdig in kennis te stellen van alle gegevens die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn. Op eerste verzoek van Beter Besparen dient de Klant over te gaan tot het verstrekken van deze gegevens. De Klant staat ervoor in dat hij alle gegevens juist en volledig aan Beter Besparen verstrekt. In geval van een machtiging tot teruggaaf van energiebelasting, behelst dit in elk geval de WOZ-beschikkingen en jaarnotas van de energieleveranciers van ten hoogste de afgelopen vijf jaren. In geval van een machtiging tot aanvraag “Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen”, behelst dit in elk geval:

 • Naam, adres- en contactgegevens van de Klant;
 • Rekeningnummer van de Klant;
 • KVK-nummer of RSIN van de Klant indien hij een rechtspersoon is of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Het type blokaansluiting;
 • EAN-code, indien van toepassing;
 • Informatie over de overeenkomst voor levering van elektriciteit of warmte, indien van toepassing;
 • Een recente termijnnota
 • Een recente bankafschrift van de betaling aan de energieleverancier voor de blokaansluiting
 • Informatie over het tariefsoort energie, vast of variabel en bij een vast tarief de hoogte ervan uitgedrukt in €, exclusief energieheffingen en btw. (het zogeheten kale leveringstarief)
 • BAG-Pand-ID van de blokaansluiting, tenzij is overeengekomen dat Beter Besparen deze voor de Klant verzamelt;
 • Het aantal (on)zelfstandige wooneenheden.
 1. In het kader van de diensten als bedoeld in artikel 9 verleent de Klant voorts en voor zover relevant, alle medewerking aan Beter Besparen om inzicht te krijgen in het door de Klant afgenomen producten- en/of dienstenaanbod van de betreffende Leverancier en stelt de Klant Beter Besparen op verzoek van Beter Besparen tijdig in het bezit van correspondentie afkomstig van de Leverancier. Op verzoek van Beter Besparen zal de Klant Beter Besparen toegang verschaffen tot het eventuele online klantenportaal welke de Leverancier aanbiedt en waartoe de Klant in het kader van de met de Leverancier gesloten overeenkomst toegang heeft of kan krijgen.
 2. Voor zover de Klant Beter Besparen in het kader van de Overeenkomst heeft gemachtigd correspondentie met derden, zoals (energie)leveranciers en de Belastingdienst, te voeren, zal de Klant Beter Besparen zo spoedig mogelijk informeren over de inhoud van correspondentie die eventueel rechtstreeks tussen de Klant en deze derden plaatsvindt, tenzij die correspondentie voor de uitvoering van de Overeenkomst door Beter Besparen duidelijk niet relevant is.
 3. Voor zover de Overeenkomst wordt uitgevoerd op locatie van de Klant, staat de Klant ervoor in dat de Overeenkomst kan worden uitgevoerd op het overeengekomen tijdstip en dat Beter Besparen kosteloos gebruik kan maken van alle op die locatie door hem redelijkerwijs gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Beter Besparen is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Beter Besparen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig worden verstrekt.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Beter Besparen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Voorts is Beter Besparen gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Beter Besparen op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

ARTIKEL 12. | BETALINGEN

 1. Betaling van de provisie, dan wel de overeengekomen vergoeding met betrekking tot de diensten als bedoeld in artikel 9, geschiedt op de daartoe door Beter Besparen aangewezen wijze, middels overboeking of automatische incasso, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. In het kader van een Overeenkomst buiten de verkoopruimte kan pas na het verstrijken van de ontbindingstermijn nakoming worden gevorderd van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verbintenis van de Consument tot betaling.
 3. Indien automatische incasso is overeengekomen en de betaling meermalen niet automatisch kan worden geïncasseerd, is de Klant verplicht de betaling middels overboeking te verrichten, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Beter Besparen voorgeschreven wijze.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Klant een rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin is de Consument in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het verzuim geldende wettelijke rente verschuldigd.
 5. Beter Besparen is gerechtigd bij een tweede betalingsherinnering, alsmede in geval van toepasselijkheid van lid 3, € 15,– administratiekosten in rekening te brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de in de tweede betalingsherinnering c.q. de op de factuur als bedoeld in lid 3 vermelde termijn, is de Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de Wet Incassokosten, waarin is bepaald dat ten hoogste 15% van de hoofdsom is verschuldigd met een minimum van € 40, -. Ingeval van een Consument zullen de administratiekosten als bedoeld in de eerste zin in mindering worden gebracht van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke kosten.
 6. Alle gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Klant begrijpt dat het Advies gebaseerd is op de door hem verstrekte gegevens. In dit kader wordt nadrukkelijk gewezen op het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
 2. Beter Besparen voert elke Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen, doch verbindt zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Beter Besparen staat nimmer in voor de resultaten die de Klant met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen en is nimmer aansprakelijk voor enig nadeel of andere schade die de Klant in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Beter Besparen lijdt.
 3. Ten aanzien van Bemiddeling verbindt Beter Besparen zich uitsluitend tot de totstandbrenging van een overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant c.q. de realisering van de teruggaaf van energiebelasting of “Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen. Voor de verplichtingen van de Leverancier c.q. Belastingdienst in verband met de overeenkomst, is Beter Besparen nimmer aansprakelijk. De Klant vrijwaart Beter Besparen van al zijn eventuele aanspraken op de Leverancier c.q. Belastingdienst.
 4. Voor schade ontstaan doordat Beter Besparen is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, is Beter Besparen nimmer aansprakelijk.
 5. Indien Beter Besparen uit eigen naam producten levert die afkomstig zijn van derden, is Beter Besparen niet aansprakelijk voor het gebruik van deze producten. Beter Besparen treedt bij het aanbod van die producten niet op als onafhankelijk adviseur.
 6. Voorts is Beter Besparen niet aansprakelijk voor kennelijke type- of drukfouten of vergissingen in Adviezen.
 7. Indien Beter Besparen toch aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid, onverminderd het bepaalde in het overige van deze voorwaarden, in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Beter Besparen betrekking heeft.
 8. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Beter Besparen meer belopen dan het bedrag dat onder de gegeven omstandigheden op grond van de daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Beter Besparen wordt uitgekeerd.
 9. Alle vorderingen en verweren jegens Beter Besparen verjaren door verloop van één jaar.
 10. De Klant vrijwaart Beter Besparen van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door Beter Besparen. In het bijzonder is hieronder begrepen dat de Klant Beter Besparen vrijwaart van contractuele boeten van de oorspronkelijke leverancier van de Klant.

ARTIKEL 14. | GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zullen nimmer vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben verkregen ter kennis van derden stellen, behoudens voor zover de uitvoering van de Overeenkomst daaraan in de weg staat, zoals het verstrekken van (persoons)gegevens door Beter Besparen aan de (energie)leverancier c.q. Belastingdienst teneinde de Bemiddeling te realiseren.
 2. Voorts zijn partijen gerechtigd vertrouwelijke informatie te openbaren indien voor openbaarmaking daarvan voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij is verkregen of indien een partij krachtens een rechterlijke uitspraak of wettelijk voorschrift gehouden is tot openbaarmaking van bepaalde vertrouwelijke informatie.
 3. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: informatie waaromtrent partijen uitdrukkelijk aan de andere partij mededeling hebben gedaan dat die informatie vertrouwelijk is, dan wel er redelijkerwijs van uit kon worden gegaan dat de informatie van vertrouwelijk van aard is.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Beter Besparen is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen verband houdende met en voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, waaronder mede begrepen de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant en de al dan niet reeds ontstane en/of opeisbare schulden jegens de Klant.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Beter Besparen en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Beter Besparen aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

 

9.1

Goede samenwerking

Altijd goed communicatie , mijn ervaring is goed .
- Babberich
9.1
371 klanten waarderen ons gemiddeld met een 9.1/10

Expertise en ervaring geeft vertrouwen

Doordat het team van Beter Besparen zich volledig richt op energiebelasting zijn we voor onze klanten bijzonder succesvol. Het is voor u van belang een potentiële teruggaaf van energiebelasting door de expert te laten uitvoeren, gezien een beroep op de uitspraak niet mogelijk is.

Waarom de teruggaaf laten verzorgen door een specialist in energiebelasting? De vraag stellen is hem beantwoorden... Mogen we het ook aan u bewijzen?

 

teruggave energie advies

Bewijsstukken verzamelen we samen

Voor een teruggaaf dienen we diverse bewijsstukken aan te leveren of op te stellen. Hierbij helpen we u graag.

teruggave energie advies

Meer geld terug door specialisme

Diepgaande kennis van de regelingen bepalen de hoogte van de teruggaaf.

teruggave energie advies

Voor groot en klein vastgoed

Particulier met pand(en), of een grote portefeuille? Wij helpen iedereen met ons specialisme.

teruggave energie advies

Maximale teruggaaf

Door vasthoudendheid en kennis van zaken maximaliseren we iedere teruggaaf.

teruggave energie advies

Snellere afhandeling door expertise

De korte lijnen met de energiebelastingdienst zorgen voor een snellere afhandeling van het teruggaafverzoek.

teruggave energie advies

No Cure No Pay!

Betaal alleen voor resultaat. Eerlijk en zonder risico. Geen geld terug? Geen rekening!